REGULAMIN

§ 1 – Sprzedawca
Sprzedawcą na portalu FANDOO – okreslana niżej jako „Sprzedający”.
Poniższe ogólne warunki transakcji kupna-sprzedaży są częścią umowy zawieranej między Sprzedawcą a każdym Kupującym.
§ 2 – Oferta i zawieranie umowy kupna-sprzedaży
(1) Sprzedawca na stronie oferuje Kupującym swoje produkty. Cechy kolorystyczne produktów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału ze względu na używaną przez Kupującego wyszukiwarke internetową lub ustawienia monitora. Te różnice są niewielkie i całkowicie nieistotne dla jakości produktu.
(2) Kupujący wybiera produkt za pomocą umieszczenia go w „Koszyku”. Do momentu potwierdzenia zamówienia Kupujący ma prawo do podglądu oraz modyfikacji danych w swoim zamówieniu oraz do jego anulowania.
(3) Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są wiążącą ofertą. Wraz z potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego przyjmuje on ofertę. Sprzedający powinien wtedy potwierdzić transakcję drogą elektroniczną.
(4) Treść potwierdzonego zamówienia zostaje zapisana na koncie użytkownika na platformie pozostaje cały czas do wglądu Kupującego w zakładce „KOSZYK”
(5) W razie problemów z dostawą lub innych przeszkód, które utrudniłyby realizację zamówienia, Sprzedający ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Kupującego drogą elektroniczną. Częściowa realizacja zamówienia w takim przypadku możliwa jest jedynie po jej uzgodnieniu przez obie strony.
§ 3 – Wysyłka, terminy dostawy
(1) Sprzedający przekazuje do dostareczenia produkt po otrzymaniu zapłaty w czasie określonym w opisie każdego produktu.
(2) Jeżeli dostawa nie powiedzie się z powodu podania przez Kupującego niewłaściwego lub niepełnego adresu, Sprzedający ponowi próbę wysłania produktu na koszt Kupującego, jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki, określone w opisie produktu. Sprzedający wyśle produkt dopiero po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.
§ 4 – Zwroty
Jeżeli otrzymany produkt odpowiada opisowi, zwrot produktu dokonywany jest na koszt Kupującego.
§ 5 – Gwarancja
Warunki gwarancyjne dla Kupującego są jednoznaczne z przepisami krajowymi.
§ 6 – Prawa autorskie
Produkty, obrazy i projekty FANDOO są własnością Anny Gardawskiej i bez zgody Autorki nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane do celów handlowych.
§ 7 – Postanowienia końcowe
(1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
(2) Sprzedający ma prawo wykorzystać dane Kupującego jedynie w ramach zawartej z nim umowy kupna-sprzedaży.

Zasady zwrotu i anulowania

Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu PL (Warunki zwrotów i anulacji)

Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży należy poinformować o tym sprzedawcę fandoo adres:ul. Wolności 1, 44- 190 Knurów, E-mail: kontakt@fandoo.pl, składając jednoznaczne oświadczenie woli (poprzez wysłanie tradycyjnego listu lub maila).
Kupujący może skorzystać z załączonego wzoru odstąpienia od umowy.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystaczy wysłać do sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Zwracany produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę jedynie wówczas, gdy zostanie odesłany w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu nie zawierającym żadnych uszkodzeń. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.

Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

Sprzedawca dokona zwrotu ceny w terminie 14 dni od przyjęcia zwracanego Produktu.

Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie kupującego, oraz takie, które zostały na jego życzenie zmodyfikowane.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży

W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży należy wypełnić poniższy formularz i wysłać go do sprzedawcy:

— Niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie umowy kupna-sprzedaży następującego towaru:…………………………………………………………………………………………………
— Towar zamówiłem dnia ………. / otrzymałem dnia …………..
— Imię i Nazwisko konsumenta
— Adres konsumenta
— Podpis konsumenta (tylko przy wersji papierowej)
— Data

Płatność i wysyłka:
Użytkownik wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy www.fandoo.pl Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar. (Nr konta GETIN BANK 33156010812003688600000001 Tomasz Gardawski) Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie wysyłamy do Państwa wybrany produkt.
Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Towar zostanie wysłany do 10 dni roboczych.Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.§ 1 – Seller A seller on the FANDOO portal – hereinafter referred to as „Seller”. The following general terms and conditions of the sale and purchase transactions are part of the contract concluded between the Seller and each Buyer.

§ 2 – Offer and conclusion of the sale and purchase agreement (1) The Seller offers its products to the Buyers on the website. The color features of the products in the photos may slightly differ from the original due to the Internet browser used by the Buyer or the monitor settings. These differences are slight and completely irrelevant to the quality of the product. (2) The buyer selects a product by placing it in the „Cart”. Until the order is confirmed, the Buyer has the right to view and modify the data in his order and to cancel it. (3) All products offered by the Seller are a binding offer. With the confirmation of the order by the Buyer, he accepts the offer. The seller should then confirm the transaction electronically. (4) The content of the confirmed order is saved on the user’s account on the platform and remains available to the Buyer in the „CART” tab. (5) In the event of delivery problems or other obstacles that would hinder the execution of the order, the Seller is obliged to inform the Buyer about the situation by e-mail. In such a case, partial execution of the order is possible only after it has been agreed by both parties.

§ 3 – Shipment, delivery dates (1) The seller gives the product for delivery upon receipt of payment within the time limit specified in the description of each product. (2) If the delivery fails because the Buyer has provided an incorrect or incomplete address, the Seller will resend the product at the Buyer’s expense if the Buyer agrees to pay for the reshipment specified in the product description. The seller will send the product only after receiving the fee for re-shipping the product.

§ 4 – returns If the received product corresponds to the description, the return of the product is made at the Buyer’s expense.

§ 5 – Warranty The warranty conditions for the Buyer are identical to the national regulations.

§ 6 – Copyright FANDOO products, images and designs are the property of Anna Gardawska and may not be copied or used for commercial purposes without the Author’s consent.

§ 7 – Final provisions (1) In matters not covered by these Regulations, the provisions of the Civil Code, the Act of 27 July 2002 on special conditions of consumer sales and amending the Civil Code, and the Act of 2 March 2000 (Journal of Laws 2012 on the protection of certain consumer rights and liability for damage caused by a dangerous product (Journal of Laws 2012, No. 1225). (2) The Seller has the right to use the Buyer’s data only within the framework of the purchase and sale contract concluded with him.

Return and Cancellation Policy
Withdrawal from the sales contract and return of the Product PL (Terms of returns and cancellations)
The customer has the right to withdraw from the concluded sales contract without giving any reasons within 14 days from the date of delivery.

If you wish to withdraw from the purchase contract, please inform the fandoo seller about it, address: ul. Wolności 1, 44-1990 Knurów, E-mail: kontakt@fandoo.pl, by submitting an unequivocal declaration of will (by sending a traditional letter or e-mail).
The buyer may use the attached model withdrawal form.
In order to meet the withdrawal deadline, it is sufficient to send to the seller an unequivocal declaration of will before the deadline to withdraw from the contract.
The returned product will be accepted by the Seller only if it is sent back intact and in the original packaging without any damage. The returned product cannot bear traces of use.
The shipping costs of the returned goods are borne by the customer.
The Seller will refund the price within 14 days of accepting the returned Product.
Products made to the buyer's individual order and those modified at the buyer's request shall not be returned.
Declaration of withdrawal from the purchase contract
In order to withdraw from the sale and purchase agreement, complete the form below and send it to the seller:


I hereby withdraw from the purchase and sale agreement concluded by me for the following goods: ………………………………………………………………………………………………. .. – I ordered the goods on ………. / I received on ………… .. – Name and surname of the consumer – Consumer’s address – Consumer’s signature (only for the paper version) – Date Payment and Shipment: The user sends the purchase form via the www.fandoo.pl platform. Sending the purchase form is tantamount to accepting the terms of sale, including these Regulations. After sending the purchase order, the user pays for the goods. (Account number GETIN BANK 33156010812003688600000001 Tomasz Gardawski) Immediately after the price is paid or the payment is credited to our account, we send the selected product to you. Goods ordered in our online store are delivered via the Polish Post. The goods will be shipped within 10 working days. The shipping cost depends on the total weight of the ordered goods and is given when placing the order.