Polityka prywatności serwisu www.fandoo.pl

1. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu www.fandoo.pl jest raster art Anna Gardawska, ul. Wolności 1, 44-190 Knurów, NIP: 969-143-57-15
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego o12.pl
2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
4. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

 


Privacy policy of the website www.fandoo.pl

1. General information.
1. The operator of the website www.fandoo.pl is the art raster Anna Gardawska, ul. Wolności 1, 44-190 Knurów, NIP: 969-143-57-15
2. The website obtains information about users and their behavior in the following way:
a. Through information entered voluntarily in forms.
b. Through cookie files saved in end-devices (so-called "cookies").
c. By collecting web server logs by the hosting operator o12.pl
2. Information in the forms.
1. The website collects information provided voluntarily by the user.
2. The website may also save information about connection parameters (time stamp, IP address)
3. Data in the form are not made available to third parties other than with the consent of the user.
4. The data provided in the form may constitute a set of potential customers, registered by the Website Operator in the register kept by the Inspector General for Personal Data Protection.
5. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, eg to process the service request or commercial contact.
6. The data provided in the forms may be provided to entities that technically provide certain services - in particular, this applies to the transfer of information about the owner of a registered domain to entities that are operators of internet domains (primarily the Scientific and Academic Computer Network jbr - NASK), payment services or other entities with which the Website Operator cooperates in this respect.
3. Information about cookies.
1. The website uses cookies.
2. Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User's end device and are intended for using the Website's pages. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number.
3. The entity placing cookies on the Website User's end device and accessing them is the Website operator.
4. Cookies are used for the following purposes:
a.creating statistics that help to understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content;
b. maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on every subpage of the Website;
c. determining the user's profile in order to display him matched materials in advertising networks, in particular the Google network.
5. The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
6. Software for browsing websites (web browser) usually allows cookies to be stored on the User's end device by default. Website Users can change the settings in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies.Detailed information on this subject can be found in the help or documentation of the web browser.
7. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website pages.
8. Cookies placed on the Website User's end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator.
9. We recommend that you read the privacy protection policies of these companies to learn about the rules of using cookies used in statistics: Google Analytics Privacy Policy
10. Cookies may be used by advertising networks, in particular the Google network, to display advertisements tailored to the manner in which the user uses the Website. For this purpose, they may keep information about the user's navigation path or the time spent on a given page.
11. In terms of information about user preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit information derived from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/
4. Server logs.
1. Information about some of the behaviors of users are subject to logging in the server layer. These data are used only to administer the website and to ensure the most efficient service of the hosting services provided.
2. The browsed resources are identified by URL addresses. In addition, the following may be saved:
a.time of receipt of the inquiry,
b.time of sending the answer,
c. name of the client's station - identification performed by the HTTP protocol,
d. information about errors that occurred during the implementation of the HTTP transaction,
e. URL address of the page previously visited by the user (referrer link) - if the Website was accessed via a link,
f. information about the user's browser,
g. Information about the IP address.
3. The above data is not associated with specific people browsing the website.
4. The above data is used only for server administration purposes.
5. Provision of data.
1. The data is made available to external entities only within the limits permitted by law.
2. Data enabling the identification of a natural person are made available only with the consent of that person.
3. The operator may be required to provide information collected by the Website to authorized bodies on the basis of lawful requests to the extent resulting from the request.
6. Managing cookies - how to express and withdraw consent in practice?
1. If the user does not want to receive cookies, he may change the browser settings. We reserve that disabling cookies necessary for authentication processes, security, maintaining user preferences may make it difficult, and in extreme cases may prevent the use of websites.
2. In order to manage cookie settings, select the web browser / system from the list below and follow the instructions:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry