Reklamacje

Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.

W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz paragonem, listem poleconym na adres: Anna Gardawska, ul. Wolności 1, 44-190 Knurów, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

Zasady zwrotu i anulowania transakcji

Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu PL (Warunki zwrotów i anulacji)
Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży należy poinformować o tym sprzedawcę fandoo: Adres:ul. Wolności 1, 44- 190 Knurów, E-mail: kontakt@fandoo.pl, składając jednoznaczne oświadczenie woli (poprzez wysłanie tradycyjnego listu lub maila).
Kupujący może skorzystać z załączonego wzoru odstąpienia od umowy.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystaczy wysłać do sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Zwracany produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę jedynie wówczas, gdy zostanie odesłany w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu nie zawierającym żadnych uszkodzeń. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.

Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

Sprzedawca dokona zwrotu ceny w terminie 14 dni od przyjęcia zwracanego Produktu.

Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie kupującego, oraz takie, które zostały na jego życzenie zmodyfikowane.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży

W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży należy wypełnić poniższy formularz i wysłać go do sprzedawcy:

— Niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie umowy kupna-sprzedaży następującego towaru:…………………………………………………………………………………………………
— Towar zamówiłem dnia ………. / otrzymałem dnia …………..
— Imię i Nazwisko konsumenta
— Adres konsumenta
— Podpis konsumenta (tylko przy wersji papierowej)
— Data

 


Complaints

The products offered in the store are brand new.

If the products have defects that are non-conforming to the contract, the complaint may be submitted by mail by returning the goods together with a completed complaint form and a receipt, by registered mail to the following address: Anna Gardawska, ul. Wolności 1, 44-190 Knurów, with the note: "Complaint". The customer will receive information on the method of considering the complaint within 14 days from the date of receipt by the store of the letter containing the goods complained about. In the event of a positive consideration of the complaint submitted by mail, the Store will send a full-fledged product (repaired or new) to the Customer within 14 days, and if it proves impossible, it will refund the full amount paid for the goods, including shipping costs.

If the complaint is rejected, the goods will be sent back together with the opinion on the refusal of the complaint. In this case, the shipping costs of the goods are non-refundable.

Upon the delivery of the products, the customer is obliged to check their condition, and any mechanical damage to the products and / or shipments during transport should be reported in writing in the presence of the person delivering the product.

Refund and Cancellation Policy
Withdrawal from the sales contract and return of the Product PL (Terms of returns and cancellations)
The customer has the right to withdraw from the concluded sales contract without giving any reasons within 14 days from the date of delivery.

If you want to withdraw from the purchase contract, please inform the fandoo seller about it: Address: ul. Wolności 1, 44-1990 Knurów, E-mail: kontakt@fandoo.pl, by submitting an unequivocal declaration of will (by sending a traditional letter or e-mail).
The buyer may use the attached model withdrawal form.
In order to meet the withdrawal deadline, it is sufficient to send to the seller an unequivocal declaration of will before the deadline to withdraw from the contract.
The returned product will be accepted by the Seller only if it is sent back intact and in the original packaging without any damage. The returned product cannot bear traces of use.

The shipping costs of the returned goods are borne by the customer.
The Seller will refund the price within 14 days of accepting the returned Product.

Products made to the buyer's individual order and those modified at the buyer's request are not subject to return.

The store has the right to refuse to accept the return of the goods in the event of returning the damaged goods or delivery of defective goods with traces of use to the store.

Declaration of withdrawal from the purchase contract

In order to withdraw from the sale and purchase agreement, complete the form below and send it to the seller:

- I hereby withdraw from the purchase and sale agreement concluded by me for the following goods: ……………………………………………………………………………………………… ...
- I ordered the goods on ………. / I received on ............ ..
- Name and surname of the consumer
- Consumer's address
- Consumer's signature (only for the paper version)
- Date